LH COMMUNITY

วิดีโอสัมภาษณ์ลูกบ้าน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภาคอีสาน

LH COMMUNITY

วิดีโอสัมภาษณ์ลูกบ้าน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภาคอีสาน

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ผดาศร และ แพทย์หญิงบัณฑิตา นาใจคง
นันทวัน อุดรธานี

คุณวีระพล กองอุดม และ คุณปภาวีร์ จิวสกุล
สีวลี อุดรธานี

ครอบครัวคุณฐิติวิชญ์ พันธุวรวัฒน์
สีวลี ถนนมิตรภาพ โคราช

ครอบครัวคุณวิชาญ กิตติสุภารัตน์
สีวลี ถนนมิตรภาพ โคราช

ครอบครัวคุณพลัง สุริหาร
สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น

ครอบครัวคุณชัยวัฒน์ ภูครองเพชร
สีวลี ถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่น